X. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

X.1. Prin acceptarea prezentului document, Părțile se obligă să mențină confidențialitatea tuturor informațiilor, indiferent de forma în care acestea le-au parvenit (orale, scrise) si de suportul pe care acestea se afla (electronice, scrise, disc sau alte mijloace de stocare a datelor) si indiferent daca au fost evidențiate sau nu ori desemnate in alt fel ca fiind confidențiale, referitoare la: date financiare, specificații ale produselor și serviciilor, proiectele și programele de afaceri; produsele livrate sau aflate în stoc, necesar de aprovizionat; modul de promovare al produselor, procese de fabricație, rețete de fabricație, metode și rezultate ale calculelor de cost, know-how, informații privind prețurile și orice alți termeni comerciali, secrete comerciale, informații referitoare la cercetare și dezvoltare, planuri de lansare de produse și servicii, planuri de marketing, informații referitoare la salariați, prototipuri, programe informatice, obiective sau strategii, organizarea, politicile interne; orice date/informații cu privire la clienții, partenerii de afaceri și furnizorii, etc.

X.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, informațiile confidențiale nu vor include însă informațiile care: sunt publice la dată dezvăluirii acestor informații către părți și/sau reprezentanții acestora;  devin publice, dar nu că rezultat al divulgării acestor informații prin încălcarea prezentului; au fost obținute de la o sursă ce nu are legătură cu Părțile, în cazul în care această sursă nu este ținută a păstra confidențialitatea acestor informații; sau Părțile pot dovedi într-o modalitate satisfăcătoare în mod rezonabil că aceste informații se aflau în mod legal în posesia acestora înainte de dată semnării prezentului Angajament, nefiind furnizate de către Părți, iar acestea nefiind ținute de obligația păstrării confidențialității acestor informații.

X.3. Părțile vor menține confidențialitatea pe durata a aplicare a prezentului document, cât și ulterior pentru o perioadă de cinci (5) ani.

X.4. Politică de confidențialitate se bazează pe Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date (denumit în continuare “Regulamentul General de Protecție a Datelor”).

X.5. Această politică de confidențialitate descrie modul în care Societatea colectează, prelucrează, transferă și protejează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului pe care aceștia le furnizează atunci când utilizează Platforma (denumite în continuare “Serviciile”).

X.6. Atunci când utilizați Serviciile vom prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa poștală, nume de utilizator, locația, adresa IP (denumite în continuare “Date personale”).

X.7. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

X.8. Societatea  prelucrează Datele personale în următoarele scopuri:

Crearea și folosirea Contului. Desfășurarea relației contractuale

X.9. Atunci când va creați un cont pe Site sau când dați o comandă online colectăm informații precum nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală. Prelucrăm aceste date în temeiul executării unui contract, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul General de Protecție a Datelor. Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele mai sus menționate va conduce la imposibilitatea creării contului de și/sau a derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Societate.

Marketing, reclamă și publicitate

X.10. Vom colecta și utiliza informații precum: nume, prenume, adresa de e-mail pentru a va transmite informări comerciale legate de Serviciile noastre, însă numai ulterior obținerii consimțământului expres prin exprimarea opțiunii dumneavoastră în acest sens, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit a) din Regulamentul General de Protecție a Datelor.

Profilare

X.11. Pentru îmbunătățirea calității Serviciilor noastre, putem combină Datele personale (nume, prenume, adresa de e-mail) care sunt furnizate direct de către dumneavoastră cu alte date provenite din alte surse precum cookie-urile, însă numai ulterior obținerii consimțământului expres prin exprimarea opțiunii dumneavoastră în acest sens, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit a) din Regulamentul General de Protecție a Datelor.

Corespondență

X.12. Vom colecta informații precum: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală  pentru a va comunica în legătură informări legate de prestarea Serviciilor noastre, precum și pentru comunicarea oricăror modificări aduse prezenței Politici de confidențialitate. Prelucrăm aceste date în temeiul executării unui contract, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul General de Protecție a Datelor. Refuzul furnizării datelor mai sus menționate va conduce la imposibilitatea transmiterii oricăror informații legate de Serviciile Societății.

Îndeplinirea unor obligații legale

X.13. Atunci când autoritățile publice ne solicită anumite informații, vom prelucra informații precum: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, pentru a răspunde unor astfel de solicitări, în conformitate cu art. 6 alin (1), lit. c) din Regulamentul General de Protecție a Datelor. Netransmiterea datelor personale mai sus menționate în vederea îndeplinirii unei obligații legale va putea conduce la producerea unor consecințe negative (sancțiuni, amenzi etc) pentru Societate.

Efectuarea unor operațiuni de plata

X.14. În cazul în care efectuați plăti pe site, informațiile bancare precum: nume, prenume, cont IBAN le furnizați direct operatorului de plăti ales de către Societate în acest sens, în scopul efectuării operațiunilor de plata, iar noi nu vom prelucra și reține propriu-zis aceste informații. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele mai sus menționate va conduce la imposibilitatea finalizării operațiunilor de plata solicitate.

Durata de stocare a datelor

X.15. Datele personale vor fi stocate după cum urmează:

X.15.1. Crearea și folosirea contului de utilizator – Datele personale vor fi stocate pe durata necesară administrării Contului, până la momentul în care optați pentru ștergerea acestuia.

X.15.2. Marketing, reclamă și publicitate – Datele personale vor fi stocate până la momentul în care va retrageți consimțământul, dar nu mai mult de 5 ani de la dată la care le-ați furnizat.

X.15.3. Profilare - Datele personale vor fi stocate până la momentul în care va retrageți consimțământul, dar nu mai mult de 5 ani de la dată la care le-ați furnizat.

X.15.4. Corespondență – Datele personale vor fi stocate pe toată perioada existenței Contului, până la momentul ștergerii acestuia de către dumneavoastră.

X.15.5. Îndeplinirea unei obligații legale – Datele personale vor fi stocate pe toată durata menționată în obligațiile legale instituite în sarcina Societății.

X.15.6. Societatea va șterge sau anonimiza toate Datele personale pentru care v-ați retras consimțământul, a expirat durata de stocare maximă de 5 ani mai sus menționată sau care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea oricăruia dintre scopurile enumerate mai sus.

X.16. Societatea nu va dezvălui Datele personale decât în următoarele situații:

X.16.1. Atunci când avem acordul dumneavoastră expres în acest sens;

X.16.2. Atunci când suntem obligați să dezvăluim Datele personale în temeiul unei obligații legale următoarelor categorii de destinatari: autorități publice, auditori sau instituții competențe în realizarea controalelor asupra Societății;

X.16.3. Pentru atingerea oricăruia dintre scopurile mai sus enumerate, Societatea noastră poate utiliza serviciile mai multor parteneri contractuali, iar acestora le vor fi divulgate Datele personale pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de societatea noastră. Acești parteneri pot avea calitatea de persoane împuternicite și/sau operatori de date independenți. De asemenea, unii dintre parteneri sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze Datele personale, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau interacțiunilor lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigura mentenanță tehnică, auditori financiar sau juridici.

X.16.4. Vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că toate entitățile cu care colaborăm prelucrează Datele personale în condiții de siguranță și securitate.

X.16.5. Atunci când există litigii și/sau alte reclamații la adresa Societății noastre.

X.17. Înainte de a transferă Datele personale unui stat sau organizații internaționale din afară Uniunii Europene și/sau Spațiului Economic European, ne vom asigura de respectarea tuturor condițiilor impuse de Regulamentul General de Protecție a Datelor, precum și de orice legislație aplicabilă protecției datelor cu caracter personal.

X.18. În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor, beneficiați de următoarele drepturi în calitate de persoane vizate:

X.18.1. DREPT DE ACCES – însemnând dreptul dumneavoastră de a solicită confirmarea faptului că Datele personale sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteți solicită accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. De asemenea, la solicitarea dumneavoastră, veți primi și o copie a Datelor personale;

X.18.2. DREPT LA RECTIFICARE - însemnând dreptul dumneavoastră de a obține rectificarea Datelor personale care sunt inexacte, precum și completarea Datelor personale care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către dumneavoastră de informații suplimentare;

X.18.3. DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR - însemnând că în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care va retrageți consimțământul sau în cazul în care se constată că Datele personale au fost prelucrate ilegal), aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea Datelor personale;

X.18.4. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL - însemnând dreptul dumneavoastră de a va retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea Datelor personale, cu mențiunea că prelucrarea Datelor personale anterior momentului retragerii consimțământului rămâne valabilă;

X.18.5. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - însemnând dreptul dumneavoastră de a primi Datele personale pe care le-ați furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat și dreptul de a solicită că Datele personale să fie transmite altui operator ales de dumneavoastră;

X.18.6. DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII - Însemnând dreptul dumneavoastră de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării Datelor personale în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care contestați exactitatea Datelor personale sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră va opuneți ștergerii Datelor personale). În aceste situații, cu excepția stocării, Datele personale nu vor mai fi prelucrate;

X.18.7. DREPTUL LA OPOZIȚIE - însemnând dreptul dumneavoastră de a va opune prelucrării datelor în anumite cazuri, inclusiv creării de profiluri (marketing direct, cercetare științifică, istorică sau statistică, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;

X.18.8. DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE - însemnând dreptul dumneavoastră de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a Datelor personale. Plângerea se depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

X.19. Societatea va depune toate diligențele și va adopta toate măsurile tehnice și organizatorice necesare protejării Datelor personale împotriva pierderii, furtului, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, dezvăluirii neautorizate, alterării și distrugerii. În acest sens vom folosi metode precum criptarea, parolare și limitarea accesului la Datele personale.

De asemenea, vom actualiza și testa periodic securitatea tehnologiilor pe care le folosim. Totodată, vom informa și instrui personalul nostru în legătură cu importantă confidențialității și protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal.